گرگ...

آن گرگ ها که خانه ی شان چشمهای توست

گــــــویـی مـصـمـــــم اند که کـنـعانـی ام کنند

/ 1 نظر / 84 بازدید
مائده

شب ب شب قوچی از این دهکده کم خواهد شد... ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد!