طاووس...

با خودش - وقتی پرش تاراج شد - طاووس گفت :

پیــش چشــم هــــرزه هـــا جای خـــودآرایی نبود

/ 3 نظر / 105 بازدید
محمد حامد

کاش می شد که کسی می آمد باور تیره ی ما را می شست و به ما می فهماند دل ما منزل تاریکی نیست اخم بر چهره بسی نازیباست بهترین واژه ،همان لبخند است که ز لبهای همه دور شده ست کاش می شد که به انگشت نخی می بستیم تا فراموش نگردد که هنوز انسانیم!!!

ی دختر خوب

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست . . .

ی دختر خوب

لایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک