می میرم...

نـه فـقـط از تـو اگـر دل بـکنــــم می میرم

سایـه ات نـیـز بـیـفـتـد به تنـــم می میرم

بین جـان من و پیراهن من فرقــی نیـست

هـر یکی را کـه بـرایـت بـکـنـم مــی میرم

بـرق چـشمـان تـو از دور مـرا مــی گـیـرد

مـن اگـر دسـت بـه زلفـت بزنم می میرم

بـازی مـاهی و گـربـه است نظر بـازی مـا

مثل یک تنگ شبی می شکنم می میرم

روح ِ برخاسته از من ته ِ این کوچه بایست

بیش از ایـن دور شوی از بـدنـم می میرم

/ 1 نظر / 31 بازدید
فروغ

خیلی با احساس و زیبا بود