نگاهی نگران

بگـذار که درهـــا همــــگی بسـته بـمانند

وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست

/ 3 نظر / 34 بازدید
فروغ

زیبا سرودی

سانازاحمدی

عالیه[گل][قلب][چشمک]

امید

کســی را مهــمان تنـهاییـم نمـی کنم...امـااگـر کـسی سـراغ تنهاییــم آمد قدمــش بــر دل...!