یا صاحب الزمان...

غفــلت از یــــار گرفتــــار شـــدن هم دارد

از شما دور شـــدن زار شــــدن هــم دارد

هر کـه از چشــــم بیفتــــد محلش ندهند

عبد آلــــوده شــــدن خـوار شدن هم دارد

عیب از ماست که هر صبــح نمی بینیمت

چشم بیمــار شــــده تار شـــدن هم دارد

همه با درد بـــه دنبــــال طبیبـی هستیم

دوری از کوی تو بیمـار شدن هـــــــم دارد

ای طبیب همــــه انگــار دلت با ما نیست

بد شــــدن حـــس دل آزار شدن هم دارد

آنقدر حرف در این سیــــنه ما جمع شده

این همه عقــــده تلنبار شــــدن هم دارد

از کریمان فقــــرا جود و کرم می خواهند

لطف بسیــــــار طلبکــــار شدن هم دارد

نکنـــــد منتظـر مــــردن مـــــایی آقــــا ؟!

این بدی مانع دیدار شــــــدن هـــــم دارد

ما اسیـــــریم اسیـــــر غم دنیا هستیم

غفلت از یــــار گرفتـــــــار شدن هم دارد

 

/ 0 نظر / 22 بازدید