جغرافیای من...

                

                جغرافـــــیای کوچک مــــــن بازوان تـوست                 

ای کاش تنگ تر شود این سرزمـین به من

/ 2 نظر / 17 بازدید
محمد حامد

بــه ريسه مي کشــــم .. اشکــــهايــم را امشب چـــقـــدر، کـــوچـــه دلــــم چراغــــــاني ســـت...

نسیم دل

من عاشق آن دیده چشمان سیاهم بیهوده چه گویم که پریشان نگاهم گر مستی چشمان سیاه تو گناه است من طالب آن مستی و خواهان گناهم . . . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلینکیم؟