سنجیدن شکیبایی...

همیشـــه خیـــره به دریای چشمتان گشتن

شــــروع نهضـــت اشـــعار بکر نیمایی ست

همیـــن کـــه پیـش شما باشم و نبوسمتان

خودش طریقــه ی سنجیدن شکیبایی ست

به قــــول دور و بـــری هام، تــا به فکر توأم

تمام فعل و عمل های من تماشایی ست...

 

محسن عطایی نژاد

/ 0 نظر / 22 بازدید