چه خوب می شد ار آخر شروع می شد درد...

شبـــیه مــــار به دور خــــودم گـــره خوردم               

تو جان تازه گـــرفتـــی مــن از تــو افسردم

هزار بـــــار زمــین خـــوردم و بلنـــد شــدم              

هـــــزار بار شکـــــفتم، دوبـــاره پـــــژمردم

سرم به سنگ ندامت ، دلم به غم خــو کرد              

شکستم و به صـــدای سکوت پی بـــــردم

چه لحظه ها که از انـــدوه و عشــق آکندم               

چه روزهـــــا کــــه از ایــــن روزگـــار آزردم 

همیشه را ه بـــــه پــایان نـــــمی رسد اما               

منی که آخر خـــــــــــــطم چگونه برگردم ؟!

چه خوب می شد از آخر شروع می شد درد               

که ابتــــــدای رسیـــــدن به درد می مـــردم

/ 1 نظر / 20 بازدید
کاوه راد

درد را از هر طرف که بخوانی درد است...