امام زمان (عج)

 

 

 

دو رباعی از جلیل صفربیگی:


هر چنــد که بیمار تو هستیم همه

 

دیوانــــه ی دیـــدار تو هستیم همه

بین خـودمان بماند آقا عمری است

انـــگار طلـــب کار تو هستیم همه

****

هم چــــاه ســــر راه تو بایـــد بکــــنیم

هــم اینــــکه از انتظــار تــو دم بزنیــــم

این نامه ی چندم است که می خوانی

داریم رکـورد کـــــوفه را می شــــکنیم

/ 1 نظر / 24 بازدید

زیبا بود