لب وانمودنت، آغاز اغتشاش

مغـــرور هستـــی ودنبــــال قــدرتی

معلـــوم مـــی شــود اهل سیاستی

با چشم های خود، هی نـاز می کنی 

گمــراه می کنی، مـــن را به راحتــی

لـــب وا نمــــودنت، آغـــاز اغتشـــاش 

هم فتنه می کنی! هم بی بصیرتـی!

ماننــد دیگــــران، با مــــن مخـــالفی

من بــی کســـم و تو، هم رای ملتی!

شورای عاشقـــان! مــن را کمک کنید 

 از دســـت دلبــــرم، دارم شکــایتی!

وقتی که دلبــرت در حزب دیگر است 

دور از عـــدالت است همچین رقابتی!

حالا که نیــــستی، خانه نشین شدم

امیــــد مـــن شده حــــکم حکومتی!

 

سید تقی سیدی

/ 1 نظر / 46 بازدید
ی دختر خوب

تنهایـــــــــی را بلنــــــدترین شاخــــه ی درخـــت خوبــــ میفهــــمد... انگــــــــار هرچه بزرگتر میشویـــــم تنهاتر میشویـــــم...