بمب حرارتی...

تو تکیـــــه گـاه قلــــب منی! سـرو قـامتی

بالا بـلای مـــن ! بخــــدا  کـــــه  قیـــامتی

مقدار طول و عــرض جهان را بـگیر عـشق!

تو با محیط عشق جهان، هــــم مــساحتی

هر کس که دید روی تو آییـــنه را شــکست

آیینه گی است خوی تو، آیینه ســـاحـــتی

انگور چشم های تو ســــکر آوران مـــست

لبـــها انــــار، طعــــم دهانـــت مضـــافتی

بگذار بـــــــوسه ای بــــزنیم و پــلی شود

روی تمــــــام فاصـــله های مســافتـــی

صد ســـال در کنار تو سیــــرم نمــی کند

می ترسم این که سر برسدعمر ساعتی

حــــالا بخنــــــتد برف دلم را تـــــو آب کن

با انفـــــجار قهــقهــه،... بمــــب حرارتی!

 

مجید هادی

/ 2 نظر / 60 بازدید
محمد حامد

چه فرقی می کند آن سوی دنیا باشم یا فقط چند کوچه آن طرف تر…؟! پای عشق که در میان باشد دلتنگی دمار آدم را در می آورد

ی دختر خوب

همیشه دور افتاده بود... دستهای من از دستهایت... همیشه جا مانده بود... هوای من در هوایت... بگو،... بارها وبارها بگو... دیگر باید چه بیاید برسرم.... تا باور کنی...!!! من خسته ی این دوران... خسته ی این دودلی،این شک... این نسیان خواب آلود شده ام... برگردان مراسمت خودت...