بهار...

بعــد یـــــک ســـال بهــار آمده، می بینی که؟

باز تکــــــرار بـــــه بار آمــــده، مــی بینی که؟

سبزی سجده ی ما را به لبی سرخ فروخـت

عقل با عشق کنار آمـــده، مـــی بینی کـــه؟

آن که عمری به کمیـــــن بود، به دام افتـــاده

چشم آهــــو به شکار آمـــده، می بینی که؟

حــمد هم از لــــب ســــرخ تو شنیـــدن دارد

گـــل سرخـــی به مزار آمده، می بینی که؟

غنچه ای مــــژده ی پــــژمردن خـــود را آورد

بعد یک ســـــال بـــهار آمده، می بینی که؟

 

فاضل نظری

/ 2 نظر / 30 بازدید
دانیال

سلام،سال نوتون پیشاپیش مبارک[گل][لبخند]