دل که میگیرد...

زخم ها بسیـــار امــا نوشــــداروها کـــــم است         

دل که می گیــرد تمام سِحر و جادوها کم است

هر نسیمی با خودش بــوی تـــــو را آورده است        

بادها فهمیده اند اعجاز شـــب بـــوها کـم است

تا تو لب وا می کنی زنبورها کِـــل مـــــی کشند      

هرچه می ریزی عسل در جام کندوها کم است

بیشتر از من طلــب کن عشـــق! من آمـــاده ام       

خواهــش پرواز کــــردن از پرستوها کـــم است

از سمــــرقند و بخارا می شود آسان  گذشـــت      

دیگر این بخشش برای خال هندوها کم  است

عاشقم...یعــــنی بـرای وصـــف حال و روز من      

هرچه فال خواجــه و دیوان خواجوها کم است

من همین امروز یا فــــردا به جنـگل می زنـــم      

جرأت دیوانگی در شــهر ترســوها کـــم است!

/ 0 نظر / 23 بازدید