در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم...

کاریکاتور های عاشقانه   Pixfa.net

شعری از مجتبی کریمی

گرچهمیدانمکهمیخواهی،کجکنیازعشقراهترا

میپذیـــرمدرد را وقتــــی  ، دوســـتداریاشتباهترا

نه،تو  حـــــالم  را  نمـــیدانی ! درد  دارد  ایــنکهناچاری

ازمیــــانِراهبشنــــاسی،   دوستــــانِنیمــــهراهــــترا

فکرکندیوانـــهایباشــــی،غـــرقِتنهاییکهمیگیرد

نیمهشــــبیکمـــردباقلابازمیـــانِحــــوضماهترا

فکرکــندردســــتِتقــــدیری،ناگزیرازماندنودیـــدن-

- رنجِشطرنجیکهیکسرباز،ماتخواهدکردشاهترا

خوبامـــادیــــرفهمیـــدم،عشقیعنی: خوش،اداکردن

ازســـلامِاولیـــندیــدار ،  تــا  خـــدا  پشـت  و  پناهــترا

خیـــــرهشـودرچشمهــــایِمـــن،تونگاهتتازگیدارد

تازگیهاگرچهازتــــردید،ســــردمیبینــــمنگاهترا

*******

از عباس معروفی

این منم که گم شده ام یا تویی که پیدا نمیشوی؟

*******

بیت از رویا باقری

وقتـی که قرار است کنار تو نباشم

بگــذار زمیـــن روی زمان بند نباشد

*******

دیالوگی از فیلم Queen to Play

آدم وقتى یه بازى رو شروع میکنه ممکنه ببازه ولى وقتى بازى نکنه

همیشه بازندست

*******

پ.ن:در کل پانوشت چیز خوبیه آدم میتونه از دلش عقده گشایی کنه

پ.ن2:چون رشته گسست میتوان بست**  لیکن گرهیــش در میــــان هست           

در جواب شعر:

من رشته محبــــت تو پــــاره میکنم    ** شاید گره خورد به تو نزدیک تر شدم

                   تصمیم با خودتونه                        

/ 3 نظر / 155 بازدید
تارا

خیلی قشنگ بود مخصوصن اون شعر اول...

ز-ج

سلام همه اشعار زیبا بودن