امتحانهای عجیبی دل تنگم پس داد...

چه عذابی است به چشمان تو محدود شدن

و بـــه تاریکــی پیراهــــن شـــــب پود شدن

مثل مـــرداب نشستــــن به سکون تن دادن

ناامیــــــد از همــــه جـــا منتظـــر رود شدن

لحن دلگیـــر سلام تو غمـــی با خود داشت

غــــم دل کنـــــدن و آمــــاده بــــدرود شدن

لحـظه ای صبر نکــــردی که شکایـــت بکنم

از تــــو از این همــــه دیر آمــدن و زود شدن

امتحانهای عجیبـــی دل تنــــگم پـــــس داد

و نشد رد شـود از ایـــــن همه مردود شدن

زندگی بعد تو معنای غـــم انگیزی داشـــت

بیـــن یک مشـــــت خدا بودن و نـابود شدن

 

/ 0 نظر / 22 بازدید