و بک الدخیل یا عشـــــق،بک الــــدخیل یــا عشق

به کفـم عصــــای موســـی و تو رود نیل یا عشق

ز تو دیــــده جــــوی خـــون اســت به دامنم روانه

برسان مرا از ایــــن جـوی به سلســـبیل یا عشق

تو کرشمـــه ای نمــــودی کــه یکی قتیل خواهم

دو هزار نعـــره برخــــواست انا القتیــــل یـا عشق

همــــــــه بندگـــان مـــال اند و چــــرندگانه قال اند

تو بگو چه خواهی ای دل؟هم از این قبیل یا عشق؟

کلمــات شعــــر گنگ ند ،زبــــان رقــــص خوشـــتر

فعــــــلات فاعلاتــــن فعلـــــن فعیـــــل یا عشـــق

نه رهی به کوچه باغم که شب اســت و بی چراغم

تو بـر آی آفـتـابــــا تـــو بشـــــو دلیــــــل یا عشـــق

 

                                                                عباس کیقبادی

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
محمد حامد

به دنبال ویلچرى هستم براى روزگار ! ظاهرا پایى براى راه آمــدن بامن ندارد . . .