گناه عکاس است...

گناه چـــشم تو ...یا ...نه! گنـــــاه عکاس است

که این چنین به نگاهت دچـــار و حساس است

و مــــدتی اســــت که هنگـــام دیدن چــشمت 

"اعـــوذ بــالله"او "قـــل اعـــوذ بالنــاس "است

بــــــرای  رستــــن   او   از   جــــهنم  و آتــش 

 پل صـــراط  نگاهــــت مـــلاک و مقیاس است

تمـــــام اهـــــل زمیـــن را جهنــــمی کـــردی 

که آیه آیه ی چشمت "یــوسوس الناس "است

تمــــام شـــــهر از ایمـــــان به کفر برگشتـــند

 گناه چشم تـــــو حالا به پای عکــــاس است؟

 

منصوره فیروزی


/ 1 نظر / 204 بازدید
ی دختر خوب

میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنم به شرطی که دست دیگرم را تو گرفته باشی . . .