بی قافیه...

اون قدیما که شما یادتون نمیاد «سودای دل» بود.

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم...

شعری از مجتبی کریمی گرچهمیدانمکهمیخواهی،کجکنیازعشقراهترا میپذیـــرمدرد را وقتــــی  ، دوســـتداریاشتباهترا نه،تو  حـــــالم  را  نمـــیدانی ! درد  دارد  ایــنکهناچاری ازمیــــانِراهبشنــــاسی،   دوستــــانِنیمــــهراهــــترا فکرکندیوانـــهایباشــــی،غـــرقِتنهاییکهمیگیرد نیمهشــــبیکمـــردباقلابازمیـــانِحــــوضماهترا فکرکــندردســــتِتقــــدیری،ناگزیرازماندنودیـــدن- - رنجِشطرنجیکهیکسرباز،ماتخواهدکردشاهترا خوبامـــادیــــرفهمیـــدم،عشقیعنی: خوش،اداکردن ازســـلامِاولیـــندیــدار ،  تــا  خـــدا  پشـت  ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 159 بازدید
بهمن 93
3 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
10 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
11 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
30 پست
آذر 92
165 پست
آبان 92
31 پست
شعر
49 پست
عاشقانه
195 پست
شعر_آیینی
12 پست
غزل
127 پست
معاصر
32 پست
تک_بیت
27 پست
مناجات
1 پست
رباعی
23 پست
دوبیتی
1 پست
غرل
1 پست
جمله
19 پست
ترجمه
4 پست
کوتاه
13 پست
جدید
36 پست
طنز
1 پست
صباغ_نو
1 پست
مقدمه
1 پست