تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱ | ٦:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سینا سهیلی

به نســـــیمی هــــمه راه بـــه هــــــم می ریزد

کــی دل سنـــگ تـــو را آه بـــه هـــم مــی ریزد  

ســـــنگ در بــــرکه می انــدازم و مـــی پندارم

با هـــــمین سنگ زدن ، مـــاه به هم می ریزد

عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است

گاه مــی مانــــد و نــــا گاه به هـــم مـــی ریزد

انچـه را عقل به یک عمر به دست آورده است

دل به یـــک لحظــــــه کوتاه به هــــم می ریزد

آه یـــــک روز همیــــــن آه تـــو را مــی گـــــیرد 

گاه یک کــوه به یـــک کــــاه به هـــم می ریزد

 

فاضل نظری  • قالب بلاگ اسکای | اس ام اس دون